สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว ร่วมการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง กำลังคนสมรรถนะสูง ด้วยกระบวนการ Policy Lab

วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย นางสาว เมธิศา  ธรรมศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ, นายประสาน เลือดทหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ ครูและนักเรียนโรงเรียนสระแก้ว โรงเรียนอรัญประเทศ เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง กำลังคนสมรรถนะสูง ด้วยกระบวนการ Policy Lab กับ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพี่อจัดทำองค์ความรู้ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 4 ณ โรงแรมเดอะ เวโล โฮเทล อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว.

Views: 83