สพม.สระแก้ว
ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2567

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 ดร.สท้าน วารี ประธานในการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2567 และคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2567 ประชุมเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ พิจารณากลั่นกรอง แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ นะโยบาย ตัวชี้วัดและงบประมาณ พร้อมทั้งพิจารณาตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการกิจกรรม งบประมาณและผลสัมฤทธิ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมปิ่นบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว


Views: 61