สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา วันเสาร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

Views: 2