สพม.สระแก้ว
ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะทำงานการติดตาม ประเมินผล การบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมาย นายสมคิด แตงพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ประธานประชุม นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และ บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ดำเนินการประชุมคณะทำงานการติดตาม ประเมินผล การบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมการประชุมในครั้งนึ้ ณ ห้องประชุมปิ่นบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

Views: 31