สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรที่เรียนให้กับนักเรียนที่แจ้งความประสงค์เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรที่เรียนให้กับนักเรียนที่แจ้งความประสงค์เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โดยมี นายประสาน เลือดทหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ, นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว, นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมพิทยา, นางสาวณัชฌาวรรณ ปัญญาดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางสาวรัตนา อุกำแพง นิติกรชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี, นางสาวปิยนันต์ เหนือเกาะหวาย นักวิชาการศึกษา และ นางสาวปัชญนาฏ เหล่าหาโคตร นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท.ประชุมพิจารณาจัดสรรที่เรียนให้กับนักเรียนฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมปิ่นบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

Views: 32