สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมกับ นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และ นางสาว ชุติมา แสงสี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมรับรองชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

Views: 5