สพม.สระแก้ว
ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.

สพม.สระแก้ว จัดกิจกรรมตามโครงการการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

>>>>วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดกิจกรรมตามโครงการการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดร.สท้าน  วารี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

 นายสีดา  เทียบอุ่น

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

ซึ่ง นายสีดา  เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรมฯ ต่อ ดร.สท้าน  วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมทั้งได้ให้เกียรติ บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ทั้งนี้ คณะวิทยากร มีรายนาม ดังนี้

นางระเบียบ หัสดีพงษ์

นางธิดารัตน์ สายทองสุขศิริ

นางสาวอรพินท์ พิมพ์กิจ

และในการดำเนินกิจกรรมฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ได้เข้าร่วมรับฟังฯ ณ ห้องประชุมปิ่นบูรพา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

Views: 145