สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว ร่วมกำหนด (ร่าง) แผน “การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

>>> เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว นายจำเนียร พวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพพระยาพิทยา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมกับผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาท้องที่จังหวัดสระแก้วในการจัดทำแผน “การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
>>> ภายใต้นโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกระทรวงศึกษาธิการ โดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งหวังให้โรงเรียนพัฒนาตนเอง ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยพลังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม เป็นการนำร่องการกระจายอำนาจ และให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษา เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์จังหวัดสระแก้ว

Views: 129