สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายสู่หมู่บ้านศีลธรรม” ณ อาคารหอประชุม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

Views: 3