สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการ 2567

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. #นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อม #เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ #นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ประชุมผู้อำนวยการ (กลุ่ม/หน่วย) เพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยสรุปประเด็นสำคัญดังนี้
  1. แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับ สพม.สระแก้ว
  2. การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  3. การพิจารณาวงเงินจัดทำแผนปฏิบัติการ ปนะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  4. การขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้วให้สอดคล้องกับนโยบายสำนักงาน สพฐ. พ.ศ.2567-2568 Quick win พ.ศ.2567
โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ประธานประชุม #นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เลขานุการ #นางสาวชุติมา แสงสี ผู้ช่วยเลขานุการ และ #นางจุไรรัตน์ ทองปาน ผู้ช่วยเลขานุการ การประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมปิ่นบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

Views: 21