สพม.สระแก้ว

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA ปีงบประมาณ 2567


ข้อมูลดาวน์โหลดเอกสาร
โครงสร้าง
องค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น.
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลผู้บริหารระดับสูงหน่วยงาน
ข้อมูลผู้อำนวยการสถานศึกษา
อำนาจหน้าที่เอกสาร
ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานเอกสาร
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีเอกสาร
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีเอกสาร
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสาร
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเอกสาร
ข้อมูลสถิติการให้บริการ*
E–Service
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเอกสาร
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเอกสาร
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเอกสาร
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีเอกสาร
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเอกสาร
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีเอกสาร
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเอกสาร
การขับเคลื่อนจริยธรรมเอกสาร
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเอกสาร
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเอกสาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy.
รายงานผล No Gift Policy.เอกสาร
รายงานทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาเอกสาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนเอกสาร
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีเอกสาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเอกสาร
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีเอกสาร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเอกสาร
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเอกสาร

Views: 346