สพม.สระแก้ว

ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด

ข่าว แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของกิจกรรมภายในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด

สพม.สระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานเงินอุดหนุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ นางวรรณวนา พิทักษ์สงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไพรวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ประธานออกตรวจพร้อม นางสาวกาญจนา เสนาดี นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และ นางสาววนิดา  ทัศนชัยสิทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานเงินอุดหนุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน และเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ข่าว/ภาพ : หน่วยตรวจสอบภายใน

Views: 20

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด

สพม.สระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานเงินอุดหนุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ นางวรรณวนา พิทักษ์สงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไพรวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ประธานออกตรวจพร้อม นางสาวกาญจนา เสนาดี นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และ นางสาววนิดา  ทัศนชัยสิทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานเงินอุดหนุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน และเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ณ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ข่าว/ภาพ : หน่วยตรวจสอบภายใน

Views: 7

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียนในสังกัดภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ นายสมคิด แตงพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ลงพื้นที่นิเทศติดตามการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาจังหวัดสระแก้ว ณ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม โดยมี นางอุบลรัตน์ ศรีษะเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ พร้อมทั้ง นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนฯ

Views: 12

ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียนในสังกัดภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

ประชุมการวางแผนการขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมิน จากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA 2025

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ นายสมคิด แตงพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อม นางพันทิพา สวาสุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ร่วมประชุมกับ ผู้รับผิดชอบงาน PISA 2025 ของสถานศึกษาใน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ในการดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผนการขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมิน จากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA 2025 ณ ห้องประชุมมหาพรหมราชินี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้วโดยมี นางสาวเมธิศา ธรรมศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซัมม่วงวิทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ ต่อ นายสมคิด แตงพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ประธานพิธีเปิด

ภาพถ่าย : นายธนกร ไชยนิคม


Views: 89

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียนในสังกัดภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามฯ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ นางพันทิพา สวาสุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย นายประสาน เลือดทหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ (ประธานสหวิทยาเขตปิ่นมาลา) นายอภิรัฐ์ รอดเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานครฯ นางสาวเมธิศา ธรรมศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนซับม่วงวิทยา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 ณ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม โดยมี นางสาววันฤดี สำราญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม คณะผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและนักเรียรให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

Views: 71

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด

ขอเชิญคุณครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฟรี! มีเกียรติบัตร เรื่อง “การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ (AI) เพื่อมัดใจผู้เรียน”

🎉📚 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ขอเชิญคุณครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฟรี! มีเกียรติบัตร เรื่อง “การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ (AI) เพื่อมัดใจผู้เรียน” 💡🖥️
ประโยชน์ของการอบรมครั้งนี้:
เรียนรู้เทคโนโลยี AI สมัยใหม่ 🤖✨ เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจและทันสมัย
เพิ่มพูนทักษะการใช้เครื่องมือดิจิทัล 💻🛠️ เพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
พัฒนาการสื่อสารกับผู้เรียน 🗣️📈 ให้เข้าถึงและมัดใจผู้เรียนได้อย่างแท้จริง
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ 🧠🤝 กับคุณครูท่านอื่นในเครือข่าย
เสริมสร้างความมั่นใจในบทบาทครูยุคใหม่ 🌟👩‍🏫 เพื่อการก้าวทันโลกการศึกษาในศตวรรษที่ 21
🗓️ วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2567
🕣 เวลา 08.30-16.30 น.
📍 ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
🌟 อย่าพลาดโอกาสพัฒนาศักยภาพและร่วมสร้างสรรค์การเรียนการสอนไปพร้อมกัน! 🎓✨
🔗 สมัครได้ที่นี่: https://forms.gle/SpMcTMEzk93czfk89
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0800970717

Views: 62

ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียนในสังกัดภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

VTR ผลการดำเนินการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด สพม.สระแก้ว

Views: 8

ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียนในสังกัดภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว ลงพื้นที่เพื่อประเมินเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ําสถานศึกษาการพัฒนาห้องน้ําในสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ นายสมคิด แตงพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมกับ คณะกรรมการประเมินฯ  ลงพื้นที่เพื่อติดตามการพัฒนาห้องน้ําในสถานศึกษา ให้ได้มาตรฐาน เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคติดต่อ และเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่นักเรียน คุณครูและผู้ปกครอง จะมุ่งเน้นพัฒนาห้องน้ําในสถานศึกษาให้บรรลุ 5 ประการ คือ สะอาด (แห่ง,หอม)สะดวก สบาย สุขลักษณะ และสวยงาม ให้ได้มาตรฐานตามี่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ดังนี้

  • สะอาด (Clean) หมายถึง การรักษาความสะอาด สุขภัณฑ์ โถส้วม โถปัสสาวะ อ่างล้างมือ และสามารถสร้างความปลอดภัยให้ผู้ใช้บริการ โดยให้พื้นห้องน้ําทั้งภายในและภายนอก แห่งอยู่ตลอดเวลา มีกลิ่นหอมน่าใช้
  • สะดวก (Convenient) หมายถึง การซ่อมแซม บํารุงประตู ช่องระบายอากาศ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและการจัดวางสิ่งของต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
  • สบาย (Comfortable) หมายถึง มีระบบน้ําประปา ไฟฟ้า ไฟส่องสว่างทั้งภายในและภายนอก ให้เพียงพอและปลอดภัย
  • สุขลักษณะ (Hygiene) หมายถึง การดูแลห้องน้ําให้มีบรรยากาศน่าใช้ และรักษามาตรฐานตามกรมอนามัยเพื่อสุขภาพและอนามัยของผู้ใช้บริการ
  • สวยงาม (Attractive) หมายถึง การจัดสภาพแวดล+อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกให้เรียบร้อยและเกิดความประทับใจต่อผู้ใช้บริการ

ในการนี้  นายสมคิด แตงพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมกับ คณะกรรมการประเมินฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อประเมินเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ําสถานศึกษาการพัฒนาห้องน้ําในสถานศึกษา ดังนี้

  • โรงเรียนท่าเกษมพิทยา


  • โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม


  • โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม


  • โรงเรียนวังไพรวิทยาคม


  • โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม


ขอบคุณภาพถ่ายจาก : นางสาวประไพ  คำซาว

Views: 115

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียนในสังกัดภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว ร่วมพิธีมอบนมยูเอชทีให้แก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิ.ย. 2567 เวลา 10.00น. นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ นางพันทิพา สวาสุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ร่วมพิธีมอบนมยูเอชทีให้แก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดสระแก้ว  ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

Views: 9