สพม.สระแก้ว

ข่าว ประกาศ/คำสั่ง/แต่งตั้ง

หนังสือราชการ ประกาศ/คำสั่ง/แต่งตั้ง

ข่าว ประกาศ/คำสั่ง/แต่งตั้งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัคร

ประกาศย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2567

หนังสือแจ้งส่งคำร้องขอย้ายครู (กรณีปกติ)

Views: 603

ข่าว ประกาศ/คำสั่ง/แต่งตั้งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัคร

ประกาศรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สระแก้ว

หนังสือแจ้งประกาศรับย้ายผู้บริหาร

Views: 99

ข่าว ประกาศ/คำสั่ง/แต่งตั้งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัคร

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (การย้ายกรณีปกติ)

หนังสือแจ้งประกาศย้ายผู้บริหารสถานศึกษา


สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ประกาศตำแหน่งว่าง


สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 องค์ประกอบตัวชี้วัดฯ


Views: 344

ข่าว ประกาศ/คำสั่ง/แต่งตั้งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัคร

ประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สระแก้ว ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2567

หนังสือแจ้งประกาศรับย้ายครู


ประกาศรับย้ายครู


สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 องค์ประกอบการย้าย ลว.28 ธ


ว. 678 องค์ประกอบ ตัวชี้วัด การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา


Views: 338

ข่าว ประกาศ/คำสั่ง/แต่งตั้งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด

การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

Views: 350

ข่าว ประกาศ/คำสั่ง/แต่งตั้งข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้วรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก(ภาค ก) ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Views: 356

ข่าว ประกาศ/คำสั่ง/แต่งตั้งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับ โอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นฯ

Views: 269

ข่าว ประกาศ/คำสั่ง/แต่งตั้งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัคร

ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรที่เรียนให้กับนักเรียน ปีการศึกษา 2567

Views: 977