สพม.สระแก้ว

การให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลจำนวนผู้เข้าสอบ O-Net ระบบ Digital Testing ม.6


Views: 340

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านระบบสารสนเทศ

Views: 14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการกระบวนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ
กระบวนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

Views: 2

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการกระบวนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ
กระบวนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

Views: 2

Views: 16