สพม.สระแก้ว

การขับเคลื่อนจริยธรรม

การขับเคลื่อนจริยธรรมข่าวประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานตามแบบบันทึกข้อตกลง ว PA ประเด็นท้าทายส่วนที่ 2

Views: 378

การขับเคลื่อนจริยธรรมข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์

สพม.สระแก้ว กล่าวคำปฏิญานตนเพื่อประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน)

เครดิต (ภาพข่าว/บทความ) : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.สระแก้ว


วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ และนายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และกล่าวคำปฏิญานตนเพื่อประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมมหาพรหมราชินี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

Views: 247

การขับเคลื่อนจริยธรรมข่าวประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

จริยธรรม 7 ประการ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องตั้งใจทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

จริยธรรม 7 ประการ
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องตั้งใจทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
จากแนวทางการขับเคลื่อนจริยธรรม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยจัดทำตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวม 7 ข้อ ได้แก่
1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
3. กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ
5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Views: 251

การขับเคลื่อนจริยธรรมการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจผู้บริหารหน่วยงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

> วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ดร.สท้าน  วารี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย เรือโทสุวัฐ  แก้วเมฆ, นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว คณะผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด พร้อมทั้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ได้กล่าว “ปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว” ณ ห้องประชุมมหาพรหมราชินี โรงเรียนท่าเกษมพิทยา จังหวัดสระแก้ว

Views: 85

การขับเคลื่อนจริยธรรมข่าว ประกาศ/คำสั่ง/แต่งตั้ง

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปีที่ ๑๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับประเทศ

Views: 1777