สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานและรางวัลของนักเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธมศึกษาสระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับ นายเนติ โอวาทสุวรรณ ชั้น ม. 3/15 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 รายวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

Views: 4