สพม.สระแก้ว
ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.

การประชุมทักท้วงการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2559-2560 ของ สพม.สก.

>>>วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เป็นประธานการประชุมทักท้วงการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2559-2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

>>โดยมี นาง ภษพอน  ประภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, นาง นรินทร์สุดา  พันธฤทธิ์, นาง กรุณา  แก้วประทีป ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาว ณัชฌาวรรณ   ปัญญาดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  และนางสาว ณัฐพร   พิทักษ์สงคราม นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท.ร่วมประชุมกับ คณะข้าราชครู ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2559-2560 ของสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมปิ่นบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

Views: 22