สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานและรางวัลของบุคลากร

สพม.สระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนสระแก้ว ที่ได้รับรางวัล “ประกวดนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษา

**เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมวิชาการและประกาศนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตามโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงาน รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานการประชุม

**โดย ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ นาง ภษพอน ประภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาว เมธิศา  ธรรมศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  และสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ ทั้งนี้โรงเรียนสระแก้ว ได้ร่วมประกวดนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งได้รับรางวัล จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ 2 / รางวัลที่3 / รางวัลที่ 4

**ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนสระแก้ว ที่ได้รับรางวัล “ประกวดนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษา “ในครั้งนี้

Views: 25