สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

สพม.สระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจสอบภายในโรงเรียนวังไพรวิทยาคม

เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมาย นางวรรณา พิทักษ์สงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไพรวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน (ประธานกรรมการ) พร้อมด้วย นางสาววนิดา ทัศนชัยสิทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการดำเนินงานลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในสถานศึกษาด้วย การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ ประเมิน ให้คำปรึกษาให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน ทุกระดับของสถานศึกษาในสังกัดสามารถปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมถึงการสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ณ โรงเรียนวังไพรวิทยาคม อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

Views: 45