สพม.สระแก้ว
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเอกสารการนิเทศ

แนวทางการประเมิน ITA 2566

วิดีโออธิบายรายละเอียดข้อมูล ITA2566

[sp_easyaccordion id=”3891″]

แนวทางการประเมิน IIT / OIT / EIT

1.การเข้าระบบการประเมิน
1.1 บัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน จะมีชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ทั้งนี้ให้หน่วยงาน ใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดิมในการเข้าถึงช่องทางใน การประเมิน สามารถดูชื่อผู้ใช้งาน(Username) ได้ที่เว็บไซต์ ita2023.pracharath.ac.th * กรณีที่หน่วยงานไม่สามารถเข้าถึงช่องทางในการประเมินได้ เนื่องมาจากลืมรหัสผ่าน สามารถขอรับรหัสผ่านได้ที่ ไลน์ไอดี @iamanont

1.2 วิธีการเข้าระบบการประเมิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้ประเมิน ได้ปรับระบบการประเมินจากเดิมที่ผู้ประเมินจะนำส่งลิงก์ และ QR Code สำหรับเครื่องมือ IIT EIT และ OIT รวมถึงช่องทางการชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมการตอบแบบวัด OIT ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามบัญชีผู้ใช้งาน ข้อ 1.1 เป็นการทำเป็นเว็บไซต์ระบบอินทราเน็ต (Web Portal) ให้กับหน่วยงาน 245 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นช่องทางเดียวที่สามารถเข้าถึงช่องทางเครื่องมือการประเมิน ทั้ง IIT EIT และ OIT รวมถึงช่องทางการชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติม การตอบแบบวัด OIT

เนื่องจากเว็บไซต์เป็นระบบอินทราเน็ต จำเป็นจะต้องเข้าระบบ Google ตามบัญชีผู้ใช้งาน ข้อ 1.1 ก่อนจึงจะสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ได้ (เข้าระบบ Google โดยเปิด Google Chrome และเปิดเว็บไซต์ที่เป็นบริการของ Google เช่น Gmail เป็นต้น) หลังจากเข้าระบบ Google ตามบัญชีผู้ใช้งานข้อ

สามารถเข้าระบบการประเมินได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เข้าสู่เว็บไซต์ ita2023.pracharath.ac.th
  2. เลือกเมนู ช่องทางเข้าระบบ ด้านบนขวามือเว็บไซต์
  3. เลือกเมนู เขตตรวจราชการ X (X หมายถึง เลขเขตตรวจราชการ)
  4. เลือกเมนู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของตนเอง

2.การระบุข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง/พนักงานจ้างเหมาบริการที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (ปฏิบัติงานก่อนวันที่ 1 ต.ค. 2565)

2.2 ระบุข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หน่วยงานจะต้องระบุจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของหน่วยงาน โดยแอดมินจะเป็นผู้ระบุข้อมูล โดยแจ้งจำนวนผ่านเว็บไซต์ ita2023.pracharath.ac.th ทั้งนี้จะต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด

2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคคล นิติบุคคลบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566รวมไปถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางใดทางหนึ่งหรือได้รับผลกระทบจากการกำหนดนโยบาย การปฏิบัติหน้าที่ หรือการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

2.4 แจ้งข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หน่วยงานจะต้องแจ้งข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในส่วนที่ผู้ประเมินจะเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลเองโดยตรง โดยเจ้าหน้าที่ ICT จะเป็นผู้ส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ita2023.pracharath.ac.th ทั้งนี้จะต้อง
ดำเนินการตามเงื่อนไขและภายในระยะเวลาที่กำหนด


ช่องทางเครื่องมือการประเมิน IIT / OIT / EIT

Views: 523