สพม.สระแก้ว
ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.

สพม.สระแก้ว มอบหมายบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2566

>>>วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ นายศุภเศรษฐ์ พึ่งบัว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2566 โดยสำนักนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเอเวน่า แกรนด์ คอนเวนชั่น

>>>โดยมี นางทัศนีย์ วัชราไทย กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2566 ในครั้งนี้ต่อ นายสุพจน์ แก้วกล้า รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน (ประธาน) ทั้งนี้นายสุพจน์ แก้วกล้า รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ได้กล่าวเปิดการประชุมฯ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ถึงความสำคัญของ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2566 และ การพัฒนาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล; DMC)

Views: 35