สพม.สระแก้ว

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด

สหวิทยาเขตวังบูรพา

โรงเรียนสระแก้ว
นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน (ประธานสหวิทยาเขตวังบูรพา)
ตำบล : สระขวัญ อำเภอ : เมืองสระแก้ว จังหวัด : สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ : 27000

โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
นายชัยทัศน์ จ้องสกุลวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตำบล : วังน้ำเย็น อำเภอ : วังน้ำเย็น จังหวัด : สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ : 27210

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
นางอุบลรัตน์ ศรีษะเกตุ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตำบล : คลองหาด อำเภอ : คลองหาด จังหวัด : สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ : 27260

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
นางสาววันฤดี สำราญสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตำบล : วังสมบูรณ์ อำเภอ : วังสมบูรณ์ จังหวัด : สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ : 27250

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตำบล : ท่าเกษม อำเภอ : เมืองสระแก้ว จังหวัด : สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ : 27000

โรงเรียนวังไพรวิทยาคม
นางวรรณวนา พิทักษ์สงคราม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตำบล : วังสมบูรณ์ อำเภอ : วังสมบูรณ์ จังหวัด : สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ : 27250

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม
นายคงทัศษณ์ คงเมือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตำบล : ทุ่งมหาเจริญ อำเภอ : วังน้ำเย็น จังหวัด : สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ : 27210

สหวิทยาเขตปิ่นมาลา

โรงเรียนอรัญประเทศ
นายประสาน เลือดทหาร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน (ประธานสหวิทยาเขตปิ่นมาลา)
ตำบล : อรัญประเทศ อำเภอ : อรัญประเทศ จังหวัด : สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ : 27120

โรงเรียนตาพระยา
นายพรชัย กิจนิมิตร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตำบล : ตาพระยา อำเภอ : ตาพระยา จังหวัด : สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ : 27180

โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร
ว่าที่ ร.ท.ธนาโชค แก้วประทีป
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตำบล : เมืองไผ่ อำเภอ : อรัญประเทศ จังหวัด : สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ : 27120

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
นายจำเนียร พวงแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตำบล : โคกสูง อำเภอ : โคกสูง จังหวัด : สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ : 27120

โรงเรียนทัพราชวิทยา
นายวิษณุ เกิดในหล้า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตำบล : ทัพราช อำเภอ : ตาพระยา จังหวัด : สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ : 27180

โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก
นายอภิรัฐร์ รอดเกิด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตำบล : หนองตะเคียนบอน  อำเภอ : วัฒนานคร จังหวัด : สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ : 27160

โรงเรียนซับม่วงวิทยา
ว่าที่ ร.ต.บรรบต อินทร์พิมพ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตำบล : โคคลาน อำเภอ : ตาพระยา จังหวัด : สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ : 27180

Views: 1967