สพม.สระแก้ว

กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวจิราพร วงษ์อุดม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

หมายเลขโทรศัพท์ 081-8655585

นายสมพงค์ พระเสนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายยุทธพันธ์ ขอบคุณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
yuthapan-1589@hotmail.com
นางสาวปริฉัตร พลเยี่ยม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
yuthapan-1589@hotmail.com
นางสาว ชุติมา แสงสี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางจุไรรัตน์ ทองปาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Views: 99