สพม.สระแก้ว
ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด

ข่าวสาร โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

เครดิต (ภาพ/บทความ) : โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม


ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน 326 เป็นห้องเรียนต้นแบบ 💓”หัวใจประชาธิปไตย”💓 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้น่าเรียน เอื้อต่อการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีวิถีประชาธิปไตย อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และเหตุการณ์ทางการเมือง เป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย

Views: 21