สพม.สระแก้ว

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567o1 โครงสร้างอ่านคู่มือ
o2 ข้อมูลผู้บริหารอ่านคู่มือ
o3 อำนาจหน้าที่อ่านคู่มือ
o4 ข้อมูลการติดต่ออ่านคู่มือ
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านคู่มือ
o6 Q&Aอ่านคู่มือ
o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน อ่านคู่มือ
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี อ่านคู่มือ
o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีอ่านคู่มือ
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อ่านคู่มือ
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือ
ผู้มาติดต่อ
อ่านคู่มือ
o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ อ่านคู่มือ
o13 E–Service อ่านคู่มือ
o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุอ่านคู่มือ
o15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ อ่านคู่มือ
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ อ่านคู่มือ
o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีอ่านคู่มือ
o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อ่านคู่มือ
o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี อ่านคู่มือ
o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ อ่านคู่มือ
o21 การขับเคลื่อนจริยธรรมอ่านคู่มือ
o22 แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อ่านคู่มือ
o22 แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อ่านคู่มือ
o24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อ่านคู่มือ
o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมอ่านคู่มือ
o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
จากการปฏิบัติหน้าที่
อ่านคู่มือ
o27 การสร้างวัฒนธรรม
No Gift Policy
อ่านคู่มือ
o28 รายงานผลตามนโยบาย
No Gift Policy
อ่านคู่มือ
o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาอ่านคู่มือ
o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนอ่านคู่มือ
o31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีอ่านคู่มือ
o32 แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
อ่านคู่มือ
o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี อ่านคู่มือ
o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
อ่านคู่มือ
o35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน อ่านคู่มือ

Views: 565