สพม.สระแก้ว

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวเฉลิมพร บุญชื่น
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

อีเมล : chalemporn.boon24@gmail.com, หมายเลขโทรศัพท์ : 066-168-8649

นางสาวณัฐณิชา เรืองนิ่ม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวปัชญนาฏ เหล่าหาโคตร
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท.
นางสาวปิยนันต์ เหนือเกาะหวาย
นักวิชาการศึกษา
ว่าที่ ร.ต. หญิงศิวภรณ์ เศษยา
พนักงานราชการ(ช่วยราชการ สพท.)

Views: 57