สพม.สระแก้ว

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวกัญญาภัค จันทา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

kanyapak.chantha@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ : 065-757-1461

นางสาวสุพัตรา พ่อยันต์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
supatra.silver@gmail.com
นางสาวทิฆัมพร ทองศิริชัย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
toktackdo@gmail.com
นางสาวจรัสพร บัวเรือง
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวฉวีวรรณ นามมหาวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกาลัญญา กันสำอาง
พนักงานราชการ(ช่วยราชการ สพท.)
นางสาวปีรยา ชูศรีทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

Views: 279