สพม.สระแก้ว

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ผอ.รร.สระแก้ว

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

หมายเลขโทรศัพท์ 084-566-7475

นางสาวพิมพ์ผกา มณฑาลพ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นายชนนท์ หัตถประดิษฐ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวพรมณี พัดทาบ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
Pornmanee.Phadthab@gmail.com
นางสาวราตรี ลีพรมมา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวกัญญาพร ทองเจริญ
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวพนมพร เขตต์สิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสิริพา พานเพ็ชร
เจ้าพนักงานธุรการ

Views: 130