สพม.สระแก้ว

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) หรือ DMC คือ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายคนที่มีตัวตนในโรงเรียนจริง เฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เท่านั้น ไม่รวมโรงเรียนสังกัดอื่น อาทิ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสังกัด อปท. โรงเรียนตชด. เป็นต้น DMC จึงเป็นฐานข้อมูลพื้นฐานสำคัญ ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบสารสนเทศอื่นของ สพฐ. ได้แก่ โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS) ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS) ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT) และระบบอื่นของสพฐ. อาทิ ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS) ระบบติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามนโยบาย (e-MES) ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม (SET) ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (e-Budget) เป็นต้น ทั้งนี้ ใน 1 ปีการศึกษาจะมีการจัดเก็บข้อมูล DMC จำแนก 3 ระยะ ดังนี้
1) ภาคเรียนที่ 1 (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนในโรงเรียนในวันที่ 10 มิถุนายน)
2) ภาคเรียนที่ 2 (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนในโรงเรียนในวันที่ 10 พฤศจิกายน)
3) สิ้นปีการศึกษา (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนจริง และ เข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 2)

แนวทางการบริหารจัดการข้อมูล นร. (DMC)

ความสำคัญของระบบ DMC

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) หรือ DMC เป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลในการสนับสนุนการจัดการศึกษา ดังนี้
1. ใช้จำนวนนักเรียนและขนาดโรงเรียน จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนนักเรียน
2. ใช้เป็นฐานข้อมูลส่งต่อไปยังระบบอื่น
3. ใช้จำนวนนักเรียน จำแนกขนาดสถานศึกษา ดังนี้
3.1 โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา)
3.2 โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 121 – 600 คน)
3.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียน 601 – 1500 คน)
3.4 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียนตั้งแต่ 1501 คนขึ้นไป)

เข้าใช้งานระบบ DMC

WEBSITE DMC 

>>>https://portal.bopp-obec.info/obec67/<<<

***ข้อสังเกต เข้าบันทึกข้อมูลปีการศึกษาใด ใส่ปีการศึกษา หลัง obec_ _ ให้ถูกต้อง เช่น ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ใส่ “obec67” (DMC67)

การลงทะเบียนใช้งานระบบ 

>>>https://portal.bopp-obec.info/obec67/register/add<<<

เจ้าหน้าที่ DMC ลงทะเบียนกลุ่มผู้ใช้ SCHOOL_MANAGER
ผู้อำนวยการโรงเรียน ลงทะเบียนกลุ่มผู้ใช้ SCHOOL_DIRECTOR

***ภายหลังการลงทะเบียนแล้ว ยังไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ต้องผ่านการตรวจสอบและอนุมัติรหัสผ่านจาก สพม.สระแก้ว โดยยืนยันตัวตนผ่านกลุ่มไลน์ตามหนังสือสั่งการ เพื่อยืนยันตัวตนในการอนุมัติผู้ใช้งาน

ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับโรงเรียน

ขั้นตอนการออกรหัส G-Code สำหรับโรงเรียน

Views: 216813